Hofner Violin
Hofner violin AS-045
ไวโอลิน ฮอฟเนอร์
ราคา 4,800 ฿ 3,600 ฿
Hofner violin AS-060
ไวโอลิน ฮอฟเนอร์
ราคา 6,400 ฿ 5,120 ฿
Hofner violin AS-160
ไวโอลิน ฮอฟเนอร์
ราคา 9,000 ฿ 7,200 ฿
ไวโอลิน ยี่ห้อ Hofner แบร์นดังจากเยอรมัน ก่อตั้ง ตั้งแต่ ปี 1887 ยังคงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ผ่านการ Set-up เสียงไวโอลิน และตรวจสอบคุณภาพจากช่างผู้ชำนาญการ มาตรฐานเยอรมันนี มีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตั้งแต่ระดับ หัดเล่นไวโอลิน จนถึงระดับสูงขึ้นไป
Hofner violin H-5
ไวโอลิน ฮอฟเนอร์ (Made in Germany)
ราคา 24,500 ฿ 19,600 ฿
Hofner violin H-8
ไวโอลิน ฮอฟเนอร์ (Made in Germany)
ราคา 32,000 ฿ 25,600 ฿
Hofner violin H-11
ไวโอลิน ฮอฟเนอร์ (Made in Germany)
ราคา 40,000 ฿ 32,000 ฿
Hofner violin H-68
ไวโอลิน ฮอฟเนอร์ (Made in Germany)
ราคา 65,000 ฿ 52,000 ฿
Hofner violin H-115
ไวโอลิน ฮอฟเนอร์ (Made in Germany)
ราคา 100,000 ฿ 80,000 ฿
Hofner violin (ไวโอลินฮอฟเนอร์)
Hofner violin AS-180
ไวโอลิน ฮอฟเนอร์
ราคา 12,500 ฿ 10,000 ฿
Hofner violin H-7
ไวโอลิน ฮอฟเนอร์ (Made in Germany)
ราคา 26,500 ฿ 21,200 ฿